FRITIDSHEM

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år. Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära.

Vi utgår från de nationella målen och tar hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

För oss handlar det bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

Anmälan görs direkt till Västerås stad.